ดิน

Soil Test

Dial Gauge All, MU-52-30T, Kaefer, ShangShen, K-62 Baker, Guanglu, CSTแบบเข็ม, KI-121, CSTแบบดิจิตอล
ทรายทดสอบ
ค้อนธรณี ยี่ห้อ ESTWING
ตะปูวัดความหนาของชั้นดิน (Nail)
กระดาษกรอง (Filter paper)
Soil Pocket Penetrometer SPP-1