Plastic Limit Set

Plastic Limit Set

ตามมาตรฐาน : ASTM D 4318-93 Test Method for Liquid Limit , Plastic Limit , and Plasticity Index of Soils  

รายละเอียดทางเทคนิค

การหา Plastic Limit (P.L.) ทำโดยนำดินชื้นมาคลึงด้วยฝ่ามือบนแผ่นกระจก จนเป็นเส้นด้ายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 มม.(1/8 นิ้ว) แล้วเริ่มเกิดรอยร้าว ปริมาณความชื้นที่จุดนั้น คือ Plastic Limit ของดินเป็นชุดทดสอบค่าคุณสมบัติพิกัดความข้นเหลวของดิน เพื่่อหาค่ายุบตัวของดิน  การหดตัวและขยายตัวฯ