Shrinkage Limit Set

SHRINKAGE LIMIT SET

ส่วนประกอบใน 1 ชุด ได้แก่

1.ชามกระเบี้อง เส้นผ่าเส้นศูนย์ 7.5 cm

2.ภาชนะโลหะใส่การตัวทดลอง เส้นผ่าเส้นศูนย์กลางภายในประมาณ 4.5 cm สูง 1.5 cm

3.ถ้วยแก้ว  เส้นผ่าเส้นศูนย์กลางประมาณ 5 cm ลึก 2 cm

4.แผ่นใส กับ ง่ามโลหะ 3 ปุ่ม

5.แผ่นจานใสจัตุรัส 7.5x7.5 cm

6.ไม้พายสแตนเลสด้ามไม้ ขนาด 2x8 cm

7.กระบอกตวง 25 ml

8.ขวดล้าง 500 ml

9.กล่องใส