California Bearing Ratio Test (CBR)

ชุดทดสอบหาค่า CBR แบบใช้มือหมุนและแบบไฟฟ้า (California Bearing Ratio Test)

รุ่น : CBR-II

ตามมาตรฐาน : CBR EN 13286-47, ASTM D 1883, AASHTO T 193, BS 1377:4

รายละเอียดสินค้า

เป็นการทดสอบเพื่อหากำลังรับน้ำหนักของดินที่บดอัดแน่น ด้วยการใช้ท่อนเหล็กกดบนตัวอย่างดิน ในแบบโมลที่เที่ตรียมไว้แล้วนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ได้จากการทดสอบ