UTM l WAW - Series

UTM (เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงอัด)

เป็นเครื่องมือทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุสามารถทดสอบวัสดุได้หลายวิธี เช่น การดึง การกด และอื่น ๆ ในเครื่องเดียวกัน โดยสามารถใช้ทดสอบกับวัสดุได้หลากหลายชนิด ระบบการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติสมบูรณ์ในตัวเป็นระบบควบคุมแบบ Computer