LSG686SPD

เครื่องวางแนวและทำระดับเลเซอร์ (Multiline Laser)

  • เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอร์
  • ให้แนวแสงได้ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบมีอุปกรณ์ประกอบพร้อม
  • ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงสามารถวางใช้งานได้บนพื้นราบหรือติดตั้งบนขาตั้งกล้อง
  • ทำงานด้วยแสงเลเซอร์และทำระดับอัตโนมัติได้รวดเร็ว
  • ให้แนวแสงได้ 5 แนวพร้อมกัน คือในแนวราบ 1 แนว และแนวดิ่ง 4 แนว
  • โดยแนวดิ่งจะแสดงด้านบน ตัดกันที่มุม 90 องศา มีลำแสงเลเซอร์ส่องลงล่างเพื่อกำหนดจุดตั้งเครื่องวางแนว
  • มีระบบการเตือนเมื่อเครื่องมือไม่ได้ระดับ เพื่อป้องกันการทำระดับคลาดเคลื่อน
  • ค่าความละเอียดถูกต้องในการทำระดับ ( Accuracy ) ± 1 มิลลิเมตร ที่ระยะ 5 เมตร
  • การทำงานมีรัศมีไม่น้อยกว่า 10 เมตร และได้ไกล ≥ 150-180 เมตร เมื่อใช้งานร่วมกับ Detector
  • ใช้แบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน