Depth Sounder แบรนด์ HONDEX รุ่น PS-7FL

เครื่องวัดความลึกท้องน้ำ (Portable Depth Sounder)

ยี่ห้อ HONDEX รุ่น PS-7FL (ประเทศญี่ปุ่น)

รายละเอียดทางเทคนิค

  1. แสดงผลความลึกด้วยหน้าจอแบบ LCD
  2. มีตัวรับ-ส่งคลื่นแบบทุ่นพร้อมสาย ความยาว ≈10 เมตร
  3. อ่านค่าความลึกเป็นหน่วยเมตร(ทศนิยม 1 ตำแหน่ง)
  4. มีแสงส่งสว่างแบบ Filament Light ในตัว
  5. ใช้ไฟจากถ่านแบบ 9VDC