Depth Sounder แบรนด์ HONDEX รุ่น PS-7

เครื่องวัดความลึกท้องน้ำ (Portable Depth Sounder)

ยี่ห้อ  HONDEX รุ่น  PS-7 (ประเทศญี่ปุ่น)

คุณสมบัติทั่วไป

  1. เป็นเครื่องหาความลึกแบบมือถือสามารถใช้ใต้น้ำทะเลได้
  2. มีปุ่มเปิดปิดการใช้งานและระบบประหยัดพลังงานในตัว
  3. ตัวเครื่องสามารถกันน้ำเข้าได้ (ที่ระดับความลึก 50 เมตร)

‍รายละเอียดทางเทคนิค

  1. แสดงผลความลึกด้วยหน้าจอแบบ LCD
  2. มีตัวรับ-ส่งคลื่นในตัว
  3. อ่านค่าความลึกเป็นหน่วยเมตร (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง)
  4. มีแสงส่งสว่างแบบ Filament Light ในตัว ใช้ไฟจากถ่านแบบ 9VDC