Sand Absorption Cone

ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของมวลรวมละเอียด (Sand Absorption Cone)

ยี่ห้อ CST

ตามมาตรฐาน : BS 812 EN 1097-6

รายละเอียด

1. เส้นผ่านศูนย์กลางด้านกว้างของกรวยไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตร

2. เส้นผ่านศูนย์กลางด้านแคบของกรวยไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร

3. ความสูงของกรวยไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร

4. เหล็กกระทุ้งน้ำหนักไม่น้อยกว่า 30 กรัม