Flakiness gauge

อุปกรณ์วัดค่าดรรชนีความแบนของหิน (Flakiness Gauge)

ยี่ห้อ CST

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ทดสอบขนาดของก้อนกรวด อิฐ ดิน ทรายต่างๆ