Elongation Gauge

เครื่องมือทดสอบหาค่าดรรชนีความยาว (Elongation Gauge)

ยี่ห้อ CST

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือทดสอบหาค่าดรรชนีความยาว

เป็นวิธีการหาค่าดรรชนีความยาวของมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate)

โดยเครื่องมือหาความยาวนี้จะมีหมุดปักแบ่งเป็นช่องขนาดต่างๆ จำนวน 6 ช่อง มีตัวเลขกำกับอยู่ 2 ตัวในแต่ละช่อง

ตัวเลขมากหมายถึงส่วนของตะแกรงที่วัสดุนั้นผ่าน ตัวเลขน้อยเป็นส่วนของตะแกรงที่วัสดุนั้นๆ