October 10, 2023
การสำรวจและการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง

การสำรวจและการจัดการสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนที่จะเริ่มต้นโครงการเพื่อจะเป็นลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างก่อสร้างอีกด้วย ในบทความนี้ เราจะมาแจกแจงข้อมูลเรื่องงานสำรวจและการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกเรื่องที่ควรรู้ติดตัวกัน

ความสำคัญของการสำรวจและการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง

นอกจากการสำรวจนี้จะเป็นการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการจัดหาวัสดุก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังทำให้รู้ว่ารอบ ๆ โครงการมีสิ่งก่อสร้างหรือบ้านเรือนหลังไหนที่อาจได้รับผลจากการก่อสร้างบ้าง เช่น แรงสั่นสะเทือนในการตอกเสาเข็ม ฝุ่นที่เกิดจากงานก่อสร้าง

สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการสำรวจและการจัดการสิ่งแวดล้อมมีดังนี้

  1. การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น การประเมินคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ
  2. การวางแผนและการจัดการทรัพยากร เป็นการสำรวจเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้พื้นที่ การจัดการการใช้น้ำของโครงการ การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
  3. เครื่องมือสำรวจ ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือที่สามารถถ่ายภาพทางอากาศได้ เช่น โดรน รวมทั้งการใช้เครื่อง GPS เพื่อระบุตำแหน่งของสิ่งก่อสร้าง 
การจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง
การจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง

ขั้นตอนสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อม

  1. จะต้องทำความเข้าใจและวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อกำหนดและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น กฎหมายก่อสร้าง กฎหมายสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างกันไป
  2. เริ่มสำรวจสภาพแวดล้อมเพื่อเก็บข้อมูล เช่น การสำรวจคุณภาพอากาศ สำรวจคุณภาพน้ำ โดยการสำรวจจะต้องใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานเช่นกัน
  3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเพื่อหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเริ่มการก่อสร้าง ซึ่งไม่ใช่แค่การหาผลกระทบที่จะเกิดในปัจจุบันเท่านั้น แต่ต้องมองไปถึงผลกระทบที่จะเกิดในอนาคตด้วย
  4. เริ่มการวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการนำข้อมูลที่วิเคราะห์เสร็จไปวางแผนและจัดการการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวางแผนการใช้พื้นที่การก่อสร้างให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
  5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพของการจัดการสิ่งแวดล้อม จะต้องบันทึกอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
การจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้างในงานก่อสร้าง
ขั้นตอนการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง
ขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดล้อม

Summary

การสำรวจและการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดงานก่อสร้างขึ้นได้ เพื่อทำให้โครงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงบ้านข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบกับการก่อสร้าง โดยจะต้องใช้เครื่องมือในการสำรวจที่ได้มาตรฐาน เช่น GPS (แน่นอนว่าทางเรามีขายค่ะ) การก่อสร้างเป็นสิ่งสำคัญของการทำงานในสายอาชีพนี้ก็จริงแต่การใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน

และการสำรวจสิ่งแวดล้อมยังเป็นส่วนหนึ่งของการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน หรือ EIA เพื่อขออนุญาตสร้างอาคารอีกด้วย

Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our newest collections, latest deals and special offers! We announce new collection every three weeks so be sure to stay in touch to catch the hottest pieces for you.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.