นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ทีอินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) (“บริษัทฯ”)ได้จัดให้มีประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อให้ลูกค้าผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงลูกค้ามุ่งหวัง ผู้ใช้ผู้เข้าชม (“ท่าน” หรือ“ลูกค้า”) ได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทฯเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่านการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ

 

1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่าง ๆ ของท่าน ดังต่อไปนี้

1) ชื่อ นามสกุล

2) ที่อยู่

3) อีเมล

4) หมายเลขโทรศัพท์

5) ข้อมูลการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์(เช่น LINE ID, Facebook ID)

6) ข้อมูลส่วนบุคคล อื่น ๆที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ

 

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง บริษัทฯจะได้รับข้อมูลของท่านโดยตรงกับบริษัทฯ หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ www.cstth.com หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ของบริษัทฯหรือจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น จากองค์กรอื่นหรือผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยแพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

 

2.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็นลูกค้าของบริษัทฯและจะเก็บและใช้งานต่อเนื่องไปเป็นเวลา 10 ปี หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่กฎหมายกำหนด

 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องด้วยเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯหรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเนื่องด้วยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ทั้งนี้เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 

(1) เพื่อใช้รวมไปถึงเพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของท่านในการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัทฯตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง

(2) เพื่อให้ข้อมูลให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ สินค้า บริการหรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางช่องทางที่ท่านให้ไว้รวมถึงเพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ

(3) เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ

(4) เพื่อสื่อสารตอบกลับ และให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน รวมถึงเพื่อการให้บริการหลังการขาย

(5) เพื่อยืนยันการแสดงตัวตนก่อนการให้บริการแก่ท่าน

(6) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ

(7) เพื่อให้บริการและ/หรือเพื่อการติดต่อ สื่อสาร ส่งไปรษณีย์พัสดุ เช่นการติดต่อสอบถามถึงความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯการแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ

(8) เพื่อปฏิบัติตามสัญญา

(9) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

(10) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

 

หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ในบางกรณี

 

4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิคและมาตรการเชิงบริหารจัดการ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลงแก้ไข การนำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ

 

ทั้งนี้ท่านมีความเป็นอิสระในการให้ความยินยอมในการที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯจะไม่กำหนดเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อให้เข้าถึงการรับบริการหรือเข้าทำสัญญากับบริษัทฯหากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการรับบริการนั้น

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้พนักงานบุคลากร ตัวแทน และผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯมีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับและมีความปลอดภัยตามมาตรการที่บริษัทฯกำหนด เมื่อต้องมีการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

ในกรณีที่ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การให้ความยินยอมของท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนท่านด้วยหากผู้จะให้ความยินยอมนั้นเป็นผู้เยาว์ที่อายุไม่เกิน 10 ปี ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองนั้นโดยตรง

 

ในกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถต้องขอความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถนั้นแล้วแต่กรณี

 

บริษัทฯ จะดำเนินการให้ข้อมูลของท่านนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

5.1 ประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้กับบริษัทผู้ให้บริการต่าง ๆ และบริษัทคู่ค้า ของบริษัทฯ เช่นการบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การบริการขนส่งสินค้าการพัฒนาความคุ้มครองด้านความปลอดภัย การพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การติดต่อสื่อสาร การส่งไปรษณีย์พัสดุต่าง ๆและการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 3

 

5.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ในบางกรณีบริษัทฯมีการโอนข้อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข้อมูลของบริษัทฯบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศที่ดำเนินการและบริหารงานโดยคู่ค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ  ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับโดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ

 

(1) ท่านสามารถถอนความยินยอมโดยการติดต่อตามช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ตามข้อ 8 บริษัทฯ ขอเรียนว่า หากท่านถอนความยินยอมท่านอาจจะเสียสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือ สิทธิประโยชน์ รวมถึงการติดต่อจากบริษัทฯ เพื่อสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ

(2) ท่านสามารถขอเข้าถึงขอสำเนา ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(3) ท่านสามารถขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

(4) ท่านมีสิทธิขอรับหรือขอให้บริษัทฯส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้

(5) ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

(6) ท่านสามารถขอให้บริษัทฯลบ หรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณี ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

(7) ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

 

7. การใช้คุกกี้

(1) “คุกกี้”คือข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

 

(2) บริษัทฯจะจัดเก็บคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานแพลตฟอร์มและการเข้าถึงบริการของบริษัทฯผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

ก. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในแพลตฟอร์มของบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

ข. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มของท่านรวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านตั้งค่าไว้

ค. เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานและความสนใจของท่านเพื่อที่บริษัทฯ จะได้พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความสนใจของท่านมากที่สุดและสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

(3) ประเภทคุกกี้ที่บริษัทฯใช้

ก. คุกกี้ประกอบการทำงานของแพลตฟอร์มใช้เพื่อการจดจำสิ่งที่ท่านเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์มรวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษาและรูปแบบแพลตฟอร์ม

ข. คุกกี้สำหรับการโฆษณาใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชมรวมไปถึงลักษณะการใช้งานของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่านและประเมินประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาต่าง ๆ

ค. คุกกี้ทางเทคนิคเป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย

ง. คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์มใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มแบบไม่ระบุตัวตนและนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชมเพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น

จ. คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม

 

8. การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่านโดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านเพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมดท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท่านสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่าด้วยวิธีการดังนี้

 

(1) การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome

(2) การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari และ iOS

(3) การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer

(4) การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox

 

9. การปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมเช่น วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับทันทีที่บริษัทฯได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนั้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯได้รับความยินยอมจากท่าน

 

10. ติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่านท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางดังนี้

- หมายเลขโทรศัพท์: 02-915-1693-5

- อีเมล: sales@cstth.com

- สถานที่ติดต่อ: หจก. ซี เอส ทีอินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) เลขที่ 95 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบังกทม. 10520

บริษัทฯ ยินดีตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์และการให้บริการของบริษัทฯต่อไป