dot
ค้นหาสินค้า

dot
dot
กล้องสำรวจ (ใหม่)
dot
กล้องระดับ (Auto Level)
กล้องวัดมุม (Theodolite)
กล้อง Total Station
dot
กล้องสำรวจ (มือสอง)
dot
bulletกล้องระดับ (มือสอง)
bulletกล้องวัดมุม (มือสอง)
bulletTotal Station (มือสอง)
dot
ขาตั้ง-สต๊าฟ-โพล
dot
bulletขาตั้งกล้อง (Tripod)
bulletไม้สต๊าฟ (Staff)
bulletแผ่นวัดระดับน้ำ(Staff Gauge)
bulletโพล (Pole) - พิน(Pin)
bulletขาจับโพล
dot
ชุดเป้าปริซึ่ม
dot
bulletPrism
bulletPrism for Pole
bulletMini Prism
bulletReflective Sheet
dot
GPS/GNSS
dot
GARMIN GPS
GNSS เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูง
dot
อุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต
dot
concrete test อุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต
Soil Test อุปกรณ์ทดสอบคอนดิน
ASPHALT
เครื่องชั่ง (Balance)
dot
เครื่องมือวัดระยะทาง
dot
เทปวัดระยะ (Measuring Tapes)
ล้อวัดระยะ ( Measuring Wheels )
เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ (Laser Meter)
เครื่องวางแนวและทำระดับ (Multi Line Laser)
dot
เครื่องมือวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์
dot
dot
เข็มทิศ & Clinometer
dot
bulletเข็มทิศ (Compass)
bulletหาค่าความสูง(Clinometer)
dot
อุปกรณ์การสำรวจ (Accessories)
dot
bulletแบตเตอรี่-เครื่องชาร์จ (Battery-Charger)
bulletเครื่องวัดระดับดิจิตอล(Digital Level)
bulletสายส่งข้อมูล(Data Cable)
bulletกล่องเปล่ากล้องสำรวจ
bulletเครื่องคำนวณพื้นที่บนแผนที่ (Planimeter)
bulletเครื่องวัดระยะทางบนแผนที่ (Map Meter)
bulletอุปกรณ์อื่นๆ (Other)
dot
อื่นๆ (Other)
dot
bulletวิธีการรับสินค้า
bulletการรับประกันสินค้า
bulletบริการงานสำรวจ


SURVEY TEAM
เช็ค สถานะ ems


กล้องระดับ (Auto Level)

จำหน่าย กล้องระดับ, กล้องระดับอัตโนมัติ (AUTO LEVEL), กล้องระดับดิจิตอล (AUTO LEVEL DIGITAL)  สินค้าตรงจากโรงงาน รับประกันคุณภาพ
กล้องระดับ คือ "กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองนํ้าที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงตํ่าของพื้นที่" 

กล้องระดับเป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับการหาความสูงของจุดต่างๆ ที่เราต้องการทราบและสามารถที่จะนาไปคานวณหาค่าระดับของจุดนั้นจากระดับน้าทะเลปานกลาง(Mean Sea Level: MSL.) กล้องระดับมีหลายชนิดและหลายลักษณะ ซึ่งมีข้อกาหนดในการใช้งานตามความละเอียดและชั้นของงาน ตามข้อกาหนดของหน่วยงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบและเลือกใช้ให้ถูกต้อง

ความหมายของทำการระดับ

การระดับเป็นกระบวนการในการหาความสูงของจุด หรือความแตกต่างของความสูงของจุดที่ต้องการ งานนี้มีความสาคัญสาหรับการได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นสาหรับการทำแผนที่ภูมิประเทศ การออกแบบทางวิศวกรรมและการก่อสร้าง

ประโยชน์ของงานระดับ

1. ใช้หาข้อมูลเพื่อการออกแบบทางหลวง ทางรถไฟ และคลองส่งน้า/ระบายน้า
2. กาหนดค่าระดับเพื่อให้งานก่อสร้างตรงตามแบบแปลนที่กาหนด
3. คานวณปริมาตรดิน (Earth Work) ตัดและดินถมเพื่อการประมาณราคา
4. เป็นวิธีการสารวจและศึกษาลักษณะของระบบระบายน้าในพื้นที่
5. ทาแผนที่ภูมิประเทศแสดงทรวดทรง หรือความสูงต่าของพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการวางแผนงาน

การอธิบายความหมายของกล้องระดับและการทำระดับ เพิ่มเติมกล้องระดับ PENTAX รุ่น AL-M32PENTAX รุ่น AL-M32

กล้องวัดระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 32X Accuracy 0.3 ฟิลิปดา ผลิตภัณฑ์แบรนด์ญี่ปุ่น 

กล้องระดับ PENTAX รุ่น AP-230PENTAX รุ่น AP-230

กล้องวัดระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 30X  ผลิตภัณฑ์แบรนด์ญี่ปุ่น

กล้องระดับ SOKKIA รุ่น B20SOKKIA รุ่น B20

กล้องวัดระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 32X  ผลิตภัณฑ์แบรนด์ญี่ปุ่น

กล้องระดับ SOKKIA รุ่น  B40ASOKKIA รุ่น B40A

กล้องวัดระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 24X  ผลิตภัณฑ์แบรนด์ญี่ปุ่น

กล้องระดับ TOPCON รุ่น AT-B2TOPCON รุ่น AT-B2

กล้องวัดระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 32X ผลิตภัณฑ์แบรนด์ญี่ปุ่น

TOPCON รุ่น AT-B3A

กล้องวัดระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 28X  ผลิตภัณฑ์แบรนด์ญี่ปุ่น

TOPCON รุ่น AT-B4A

กล้องวัดระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 24X  ผลิตภัณฑ์แบรนด์ญี่ปุ่น 

กล้องระดับ CST/berger รุ่น SAL-24NCST/BERGER รุ่น SAL-24N

 กล้องวัดระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 24X  ผลิตภัณฑ์แบรนด์อเมริกา
    ราคา 12,000 .-    

กล้องระดับ GANCE รุ่น G-1 (38เท่า)GANCE รุ่น G-1

กล้องระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 38X ถูกๆๆๆ
    ราคา 15,000 .-    

กล้องระดับ GANCE รุ่น G-2 (B20) 32 เท่าGANCE รุ่น G-2 (B20)

 กล้องวัดระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 32X

กล้องระดับ GANCE รุ่น G-2 (AT-B2) 32เท่าGANCE รุ่น G-2 (AT-B2)
กล้องระดับ HORIZON รุ่น HL32HORIZON รุ่น HL32
กล้องระดับ HORIZON รุ่น HL24HORIZON รุ่น HL24
กล้องระดับ CIVIL รุ่น CL-132CIVIL รุ่น CL-132
Sanding รุ่น SL-15(Digital Level)Sanding รุ่น SL-15(Digital Level)
กล้องระดับดิจิตอล Sanding รุ่น DL-201(Digital Level)Sanding รุ่น DL-201(Digital Level)
กล้องระดับ CST รุ่น ZOL-32CST รุ่น ZOL-32

 กล้องวัดระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 32X

ราคา 10,000 .- 

GEO รุ่น AL-32

 กล้องวัดระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 32X  ผลิตภัณฑ์แบรนด์จีน

FOIF EL302AFOIF EL302A(Digital Level)
SOKKIA รุ่น B30A
หน้า 1/1
1
[Go to top]